LINE@: @UHMGROUP
E-mail: [email protected]
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17.30 น.
Follow us:
Privacy Policy
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด (ต่อไปนี้ขอเรียกแทนบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัท โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ลำดับ (No.) คำศัพท์ (Term) คำอธิบาย (Descriptions)
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่สามารถระบุหรืออาจระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ IP Address Cookies เป็นต้น
2 ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางคุกกี้ เป็นต้น
ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระบบของผู้ใช้งานที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
 2.1 บริษัทจะขอดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระบบ โดยอาจเกี่ยวกับความสนใจ และบริการที่ท่านเข้าใช้งาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรง ข้อมูลทางอ้อม ผ่านทาง Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
 •  • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocal: IP)
 •  • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 •  • รุ่นของเว็บเบราว์เซอร์
 •  • ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 •  • ระยะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 •  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 •  • ตำแหน่งในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 2.2 ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท กล่าวคือ การยื่นขอเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้า บริษัทจะขอดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ ทางบริษัทจะนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น ซึ่งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของที่ทางบริษัทจะขอดำเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
 •  • ชื่อ – นามสกุล
 •  • เบอร์โทร/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 •  • ที่อยู่อีเมล
 •  • ชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ/หน่วยงาน
 •  • สังกัดหน่วยงาน
 •  • ชื่องานโครงการ
 •  • ประเภทกลุ่มสินค้าและเอกสารที่ต้องการ
 2.3 ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันทุกประการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ อีกทั้งเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 ทั้งนี้ ทางบริษัทให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก และดำเนินการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
หมายเหตุ : ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ข้อ 3. มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทางบริษัทจะนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์ของท่านในการใช้บริการเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3.2 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ วิเคราะห์ ประมวลผล หรือทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 4.1 เพื่อนำข้อมูลของผู้ใช้งานมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของบริษัท
 4.2 เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากประวัติการรับชมเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4.3 เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลทางสถิติที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ อาทิ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลระบบการเข้าใช้งาน เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงตัวตนของผู้ใช้งานแต่ละท่านได้ดีมากยิ่งขึ้น
 4.4 เพื่อให้ทางบริษัทสามารถให้บริการท่านได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ
 ทางบริษัทจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้กับท่านทั้งก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม และจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านไว้ตามระยะเวลา หากภายหลังในอนาคต บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อการยินยอมต่อไป
ข้อ 5. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทได้แจ้งขอความยินยอมจากท่านไว้เท่านั้น โดยบริษัทจะทำการกำกับดูแลพนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท มิให้นำข้อมูลไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อกลุ่มบุคคลภายนอก เว้นแต่
 5.1 ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณี
 5.2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อการศึกษา วิจัย และจัดทำสถิติ ซึ่งทางบริษัทจะมีการจัดให้มีมาตรการการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม
 5.3 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 5.4 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 5.5 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 5.6 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 5.7 เป็นการจำเป็นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของด้วยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
ข้อ 6. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?
 คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านได้เริ่มต้นเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ โดยที่คุกกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของท่านจนกว่าท่านจะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าท่านจะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้งานเว็บไซต์ เพราะคุกกี้จะช่วยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งท่านเป็นผู้ใช้งานในการเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น
ข้อ 7. เราใช้คุกกี้อย่างไร?
 เราจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านผ่านคุกกี้ หรือระบบเทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
 7.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้งาน และ/หรือ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน (Customer Journey) และนำข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้งาน และ/หรือ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาวิเคราะห์เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด
 7.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของผู้เข้าใช้งานแต่ละท่าน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 7.3 เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.uhm.co.th ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
ข้อ 8. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้งาน
 เว็บไซต์ https://www.uhm.co.th ของเราประกอบไปด้วยคุกกี้ดังต่อไปนี้
 8.1 คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies) หรือคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics เป็นการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาของสินค้า และเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 8.2 คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม (Performance Cookies) ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อนำมาปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
 8.3 คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies) เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งาน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 8.4 คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ อาทิ ภาษาที่ท่านใช้แสดงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
ข้อ 9. การตั้งค่าคุกกี้
 ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ โดยหากท่านนำคุกกี้ออก ท่านจะออกจากระบบเว็บไซต์ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้
ข้อ 10. ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
 หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด สำนักงานใหญ่ (สาขาราชดำริ)
เลขที่ 231 อาคารฮักส์ ชั้น 5 ชั้น 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล: [email protected]
โทร: 02-251-8300
วัน เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-17.30 น.
 เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์