UHM GROUP บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

UHM GROUP บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

คุณธนิต โกมลโรจนาภรณ์ ( รองกรรมการผู้จัดการ) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 400,000 บาท

ให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมา