- เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน - อัตรา

Responsibilities :

1. ดูแลบริหารค่าจ้างเงินเดือน,การจ้างงานและจัดทำเงินเดือนค่าจ้างจ่ายให้แก่พนักงาน
2. บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
3. ประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในการจ้างงานได้
4. ควบคุมงานธุรการด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เช่น กองทุนประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. จัดทำสรุปรายงานการจ้างงานและรายการภาษี เช่น ภงด. 1 ก ประจำเดือน/ปี

Qualifications :

1.เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการ์ณในการใช้โปรแกรมเงินเดือน Acc Payroll หรือ Humano จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,มีความกระตือรือร้นและมีปฏิภาณไหวพริบดี