เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

    บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ในชื่อของ “บริษัทคงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด” ในปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบันเราคือกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์ ด้วยพนักงานจำนวนกว่า 525 อัตรา

 • พ.ศ. 2525 ก่อตั้งบริษัทพีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
 • พ.ศ. 2527 ก่อตั้งบริษัทไทยไอชิ จำกัด
 • พ.ศ. 2536 ก่อตั้งบริษัทคงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จำกัด


วิสัยทัศน์ยูเอชเอ็ม
เป็นผู้นำ และผู้ชำนาญการในการนำเสนอสินค้า และบริการสินค้าด้านระบบสุขาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

นโยบายคุณภาพบริษัท
“นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ”

นโยบายการบริหาร 

    มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด และให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

    นับตั้งแต่ที่บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทำให้บริษัทยิ่งมุ่งมั่นในปรับปรุงระบบในการทำงานให้ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการนำความพึงพอใจของลูกค้ามากำหนดเป็นเป้าหมายในทำงานโดยเน้นให้มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับความร่วมมือของพนักงาน จึงทำให้การดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554 จากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars

    นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน ISO 14001  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาดำเนินการ และได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น เครื่องดักฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitation) ตลอดจนการตรวจวัดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบๆโรงงาน และชุมชนใกล้เคียง จึงจัดทำเป็นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  นำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาปรับปรุงการทำงาน และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงงานให้ทัศนวิสัยดูสวยงาม  และร่มรื่นและยังมีการดำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จนได้รับรางวัลโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงานยอดเยี่ยมจากการประกวดอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี พ.ศ. 2541  จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

    บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้นำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย มอก. 18001 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบดังกล่าวมุ่งเน้นในการลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน จนสามารถทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดและระดับประเทศในปี พ.ศ. 2545 จากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญ และบริษัทยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก.18001 และOHSAS 18001 จากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546

    ความสำเร็จของบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในวันนี้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ด้านต่าง ๆ เกิดจากการสนับสนุนของทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับชั้น เป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญ ทำให้เราก้าวเดินต่อไปในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพ อย่างไม่หยุดยั้งบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

   เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป รวมทั้งอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 โดยยึดหลัก “นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ”

 

สินค้าบริษัท

  • ท่อพีบี, ท่อพีอี, ท่อพีพี, ท่อพีพีบราวน์, ท่อพีพีอาร์ และอุปกรณ์ข้อต่อมาตรวัดน้ำ
  • ท่อนีโอเดรน และแผ่นใยสังเคราะห์จีโอเท็กซ์ไทล์
  • เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง, เครื่องสูบน้ำแนวดิ่ง, เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (Southern Cross, Wear)
  • มอเตอร์ ซีเมนส์ และอุปกรณ์ประปาต่างๆ

 

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัดเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากภายใต้เชื่อ PBP และ TAC และนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ประปาจากต่างประเทศ เช่น เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ฯลฯ


บริษัทในเครือ

บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

     11 ปี ถัดมา พ.ศ. 2525 , บริษัทพีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตท่อ พีบี ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ทนความร้อนผลิตจากเรซินโพลีบิวทีลีน ซึ่งนำเข้าจากบริษัทเชลล์เป็นบริษัทผู้ผลิตท่อพีบี พีอี และพีพี พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับงานประปา และงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมภาครัฐ และเอกชนทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ออกแบบ และพัฒนาข้อต่อแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การติดตั้งรวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นคุณภาพอย่างเข้มงวดในการผลิตทุกขั้นตอน ท่อพีบี และท่อเอชดีพีอีของบริษัทฯ จึงได้รับเครื่องหมาย มอก. และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นการยืนยันคุณภาพ

  กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อ

 • ท่อพีบีสำหรับงานวางท่อบริการ ขนาด 15-100 มม.
 • ท่อเอชดีพีอีสำหรับงานวางท่อหลัก ขนาด 110-315 มม.
 • ท่อพีพีสำหรับงานระบายน้ำเสียและงานทางเคมี อุปกรณ์ข้อต่อทุกประเภท

บริษัท สหมิเตอร์  จำกัด

     ในปี 2552 บริษัท ไทยไอชิ จำกัดเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด ซึ่งมาตรวัดน้ำสหมิเตอร์ออกแบบ และสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีพิเศษทางมาตรวิทยาภายใต้กรรมวิธีการผลิตอันทันสมัยของ  บริษัท ไอชิ โตไก เดงกิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ในการออกแบบและผลิตมาตรวัดน้ำมานานกว่าร้อยปีทำให้มีความเที่ยงตรง และทนทานสูง โดยชิ้นส่วนต่างๆได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันตามหลักวิศวกรรม และมาตรวัดน้ำทุกรุ่นได้ผ่านกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงทุกตัว (100% inspection) จึงได้รับการรับรองคุณภาพ และความแม่นยำจากกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534) รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 อีกด้วย

     บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นหลังจากได้รับใบอนุญาตจากบริษัท ไอชิ โตไก เดงกิ ประเทศญี่ปุ่นให้เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายมาตรวัดน้ำเพื่อใช้เองภายในประเทศ และส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรวัดน้ำ

  • มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ไทยไอชิ (TAC) , ไอโก (AICO) และอุปกรณ์ทองเหลือง

ผลิตภัณฑ์   

 • มาตรวัดน้ำ 2 ชั้น ชนิดใบพัด หน้าปัดแห้ง สำหรับการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค
 • มาตรวัดน้ำชั้นเดียว   สำหรับงานโครงการ   อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ประปาหมู่บ้าน และส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จำกัด

     รับออกแบบ และติดตั้งระบบจ่ายน้ำให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนพร้อมทั้งให้คำปรึกษา โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสปริงเกอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานสนามกอล์ฟหรืองานภูมิทัศน์ และงานสนามกีฬาระดับชาติอีกด้วย


บริษัท ยูเอชเอ็ม เวียดนาม จำกัด

     เนื่องจาก UHM group เห็นถึงโอกาสของตลาดเวียดนามที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ . UHM vietnam จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2007 เพื่อจำหน่ายสินค้า ท่อ Hdpe, ข้อต่อ hdpe, และมาตรวัดน้ำ พลาสติกและทองเหลืองให้แก่หน่วยงานประปาและเอกชนของเวียดนาม


บริษัท เอส.เค.ไพพ์ จำกัด

     บริษัท ก่อตั้งวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555  ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่นท่อน้ำ ท่อสำหรับเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2012 พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมท่อและอุปกรณ์ข้อต่อร้อยสายไฟอีกหลากหลายชนิดที่เหมาะสมตามการใช้งาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 982-2556