กิจกรรมอบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ป ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายท่อ

พลาสติก และอุปกรณ์ข้อต่อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า PBP, SLYM, 

Weafatherm และ TAC มากกว่า 40 ปี                           

   

      บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่ม ยูเอชเอ็ม กรุ๊ปได้จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้กับวิศวกรและเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ในวันจันทร์

ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์ข้อต่อสำหรับระบบ

สุขาภิบาล รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่

0003 0001 0002