บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ร่วมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ร่วมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม Convention Center ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการสัมมนาและการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านการประปา ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับทราบสรุปผลการดำเนินงานและแผนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของ สปปท.

ในอนาคตต่อไป

          โดยภายในงานครั้งนี้ บริษัท ยูเอชเอ็ม ได้มีการจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้า ได้แก่ Automatic Flush Valve , ข้อต่อซ่อมท่อ (Repair Coupling) และข้อต่อหน้าจาน (Flange Adapter) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่

จากทางบริษัทฯ และนอกจากนั้นทางบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ยังได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายวิชาการ 2 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ รับกระแสดิจิทัล” กับหัวข้อ “Eco Efficiency” ตามลำดับ

2595698 2595699 2595694

2595691 2595695 2595697