การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมโรงงาน ปี 2560

การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมโรงงาน ปี 2560

คณะเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงงานบริษัท พีบี ไพพ์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
และ บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ซึ่งการเข้าเยี่ยมโรงงานในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการประปานครหลวง
และเป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ UHM GROUP อีกด้วย